Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Skuteczność i bezpieczeństwo rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy ad 6 – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Skuteczność i bezpieczeństwo rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy ad 6

2 lata ago

485 words

Ta różnica w szybkości zgonu z jakiejkolwiek przyczyny była istotna (P = 0,005 w analizie niestratalizowanej) (tabela 4) i wiązała się z bezwzględnym zmniejszeniem ryzyka zgonu o 6,1%. Zdefiniowana prospektywnie pierwotna analiza, w której grupy były stratyfikowane zgodnie z podstawową oceną APACHE II, wiekiem i aktywnością białka C dała podobne wyniki (P = 0,005), podobnie jak analiza obejmująca 38 pacjentów poddanych randomizacji, ale którzy nigdy nie otrzymał infuzji (P = 0,003). Wyniki prospektywnie zdefiniowanej analizy pierwotnej reprezentują zmniejszenie względnego ryzyka zgonu o 19,4 procent (95 procent przedziału ufności, 6,6 do 30,5) w związku z leczeniem drotrekoginą alfa aktywowaną, w porównaniu z placebo. Analiza przeżycia Kaplana-Meiera dała podobne wyniki (p = 0,006) (ryc. 2). Absolutna różnica w przeżyciu między dwiema grupami była widoczna w ciągu kilku dni po rozpoczęciu wlewu i nadal rosła przez pozostałą część okresu badania. Prospektywnie zdefiniowane analizy podgrup przeprowadzono dla szeregu charakterystyk linii podstawowej, w tym oceny APACHE II, liczby dysfunkcyjnych narządów lub układów, innych wskaźników nasilenia choroby, płci, wieku, miejsca zakażenia, rodzaju infekcji (Gram-dodatnie, Gram-ujemne lub mieszane) oraz obecność lub brak niedoboru białka C. Spójny efekt leczenia aktywowaną drotrekoginą alfa obserwowano wśród podgrup (dane nie pokazane), w tym podgrupę z niedoborem białka C i podgrupę z prawidłowymi poziomami białka C.
Poziomy D-Dimerów i Interleukiny-6
Ryc. 3. Ryc. 3. Zmiany mediany poziomu D-dimerów w osoczu u 770 pacjentów z ciężką sepsą w grupie aktywowanej Drotrecogin Alfa i 729 pacjentami w grupie placebo. W analizie uwzględniono tylko pacjentów z wartościami podstawowymi i co najmniej jedną kolejną wartością. Wartości P służą do porównania z grupą placebo.
Poziomy D-dimerów w osoczu były istotnie niższe u pacjentów z grupy aktywowanej drotrekoginą alfa niż u pacjentów w grupie placebo w dniach od do 7 po rozpoczęciu wlewu (Figura 3). Zmniejszenia stężenia interleukiny w surowicy-6 były istotnie większe u pacjentów z grupy leczonej drotrekoginą alfa niż u pacjentów w grupie placebo w dniu (P = 0,009) oraz w dniach 4, 5, 6 i 7 (P = 0,025 , P = 0,017, P = 0,016, a P = 0,022, odpowiednio).
Komplikacje
Tabela 5. Tabela 5. Częstość występowania poważnych zdarzeń niepożądanych. Odsetek pacjentów, u których wystąpiło co najmniej jedno poważne zdarzenie niepożądane, był podobny w obu grupach (Tabela 5). Częstość występowania poważnego krwawienia była większa w grupie aktywowanej drotrekoginą alfa niż w grupie placebo (3,5% w porównaniu z 2,0%) (P = 0,06). Ta różnica w częstości występowania poważnych krwawień była obserwowana tylko podczas infuzji; następnie częstość występowania była podobna w obu grupach. Wśród pacjentów, którzy otrzymali drotrekoginę alfa aktywowaną, częstość występowania poważnych krwawień była podobna u osób, które otrzymywały drotrekoginę alfa aktywowaną samodzielnie oraz u tych, którzy również otrzymywali heparynę (3,7% i 3,5%)
[patrz też: usuwanie ósemek kraków, zapalenie ochrzęstnej małżowiny usznej, nawykowe zwichnięcie rzepki ]
[więcej w: tartriakson, zwik sochaczew, paweł milhausen ]

0 thoughts on “Skuteczność i bezpieczeństwo rekombinowanego ludzkiego aktywowanego białka C w przypadku ciężkiej sepsy ad 6”