Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Prenatalne przewidywanie ryzyka wystąpienia zespołu płodowej hydantoiny ad – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Prenatalne przewidywanie ryzyka wystąpienia zespołu płodowej hydantoiny ad

2 lata ago

483 words

Epoksydy są na ogół wysoce reaktywne i zdolne do kowalencyjnego wiązania się z embrionalnymi lub płodowymi kwasami nukleinowymi, 24, 25, które w krytycznych okresach embriogenezy teoretycznie są zdolne do zaburzania prawidłowego rozwoju.23, 26 Coraz wyraźniej staje się jasne, że leki przeciwdrgawkowe, które są metabolizowane w celu utworzenia toksycznych metabolitów oksydacyjnych, stanowią największe zagrożenie teratogenne dla rozwijającego się płodu. Sugeruje to, że jest to szybkość detoksykacji reaktywnego epoksydu do nieaktywnego metabolitu, który określa indywidualną podatność zarodka na wady wrodzone wywołane lekami przeciwdrgawkowymi. Aby przetestować tę hipotezę, zmierzyliśmy aktywność mikrosomalnej hydrolazy epoksydowej w amniocytach, aby przewidzieć, czy niemowlęta narażone na działanie antykonwulsynowych leków przeciw macicy na hydantoinę są narażone na anomalie strukturalne lub rozwojowe związane z płodowym zespołem hydantoinowym.
Metody
Test aktywności hydrolizy epoksydu
Aktywność mikrosomów hydrolazy epoksydowej określono za pomocą chromatografii cienkowarstwowej. Test ten przeprowadzono na hodowlach fibroblastów lub amniocytów uzyskanych za pomocą odpowiednio świadomej zgody w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Nebrasce. Uzyskane komórki hodowano do uzyskania 80% konfluencji i dwukrotnie przepłukano roztworem soli buforowanym fosforanem przed wirowaniem i procedurami peletkowania. Po oznaczeniu oznaczenia białka za pomocą błękitu Coomassie zawiesinę komórkową rozcieńczono, uzyskując stężenie mg białka na mililitr. Przygotowano enzymatyczną mieszaninę reakcyjną przez dodanie zawiesiny komórkowej do substratu trytowanego 4,5-tlenku benzo [a] pirenu (3 .Ci na mililitr, uzyskanego z Repozytorium Standardowego Rejestru Znormalizowanych Czynników Rakotwórczych National Institutes of Health Chemical) w buforze TRIS (pH 8,7). Mieszaninę inkubowano przez 30 minut w 37 ° C, w którym to momencie do mieszaniny dodano tetrahydrofuran i roztwór umieszczono na lodzie, aby zatrzymać reakcję enzymatyczną. Mieszaninę reakcyjną następnie umieszczono na cienkowarstwowej płytce chromatograficznej Whatmana, która obejmowała jedną ścieżkę, w której benzo [a] pireno-4,5-diol służyła jako marker. Płytki do chromatografii cienkowarstwowej wysuszono i umieszczono w zbiornikach zawierających rozpuszczalnik benzen-metanol (92: 8) do głębokości 5 mm. Rozpuszczalnik pozostawiono do migracji na wierzch płytek, które następnie suszono przez noc. Do zlokalizowania znacznika benzo [p] pireno-4,5-diolu użyto ultrafioletowego źródła światła, a następnie 3,5 cm płytki chromatograficznej po każdej stronie markera zebrano dla spektroskopii scyntylacyjnej. Dla każdego testu prowadzono jednocześnie próbkę kontrolną składającą się z pojedynczej linii komórkowej z wysoką aktywnością hydrolazy epoksydowej (standard 100%); w celu wyeliminowania aktywności tła, która nie była powiązana z kinetyką enzymu, prowadzono również gotowaną kontrolę tej samej linii komórkowej.
Egzaminy dla Dysmorfologii
Dwanaście niemowląt z płodowym zespołem hydantoinowym zostało dokładnie przebadanych przez wykwalifikowanych genetycznie genetyków klinicznych, którzy przeszli intensywne szkolenie i doświadczenie z pacjentami z różnymi zespołami wadliwymi. Te niemowlęta spełniły ostatnie kryteria diagnostyczne opisane przez Hansona16. Wszystkie 12 było małe w wieku ciążowym, opóźnione w rozwoju i miało niedorozwój śródpłytkowy.
[przypisy: flixonase nasule, zwik sochaczew, coniveo ]

0 thoughts on “Prenatalne przewidywanie ryzyka wystąpienia zespołu płodowej hydantoiny ad”