Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
dobry gastrolog dziecięcy lublin czesc 4 – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

dobry gastrolog dziecięcy lublin czesc 4

2 lata ago

385 words

Zakładając 30-procentową stopę odmowy poddania się dalszej flebografii lub innym poważnym naruszeniom protokołu, potrzebnych było łącznie 1134 pacjentów (378 na grupę). Statystykę Mantela-Haenszela użyto zgodnie z metodą Yanagawa 28, aby porównać reviparin podawaną dwa razy dziennie z niefrakcjonowaną heparyną i reviparin podawaną raz dziennie z niefrakcjonowaną heparyną. Aby zapewnić ogólny poziom alfa równy 0,05, zastosowano zamkniętą procedurę testową; w pierwszym etapie hipotezę, że retyparyna dwa razy na dobę nie jest gorsza od niefrakcjonowanej heparyny badano na poziomie 0,025 (test niezależności).
W odniesieniu do nawracającej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej granicę nie lepszej retyparyny podawanej dwa razy na dobę określono na podstawie częstości występowania nie większej niż o 3 punkty procentowe w porównaniu z grupą otrzymującą niefrakcjonowaną heparynę. Hipotezę nie gorszej jakości badano według metody Blackwelder [29]. Lepkość retyparyny raz dziennie wobec niefrakcjonowanej heparyny określano testem Mantela-Haenszela. Tę samą procedurę zastosowano, aby zapewnić ogólny poziom alfa równy 0,05. Z wyjątkiem tych obliczonych w teście nie niższej wartości, wszystkie podane wartości P są dwustronne. Wszystkie efekty leczenia zostały opisane jako różnice w częstości występowania i szacunkach względnego ryzyka z dwustronnymi 97,5-procentowymi przedziałami ufności.
Wyniki
Charakterystyki poziomu bazowego
Tabela 1. Tabela 1. Podstawowa charakterystyka pacjentów. Badanie przeprowadzono w okresie od lipca 1996 r. Do listopada 1998 r. Przebadano ogółem 2607 kolejnych pacjentów z objawową ostrą zakrzepicą żył głębokich nóg, potwierdzoną przez flebografię, i włączono 1148 pacjentów. Jedenaście zapisanych pacjentów nigdy nie otrzymywało badanego leku i nie zostało uwzględnionych w analizie; w związku z tym populacja badana składała się z 1137 pacjentów. Łącznie 375 pacjentów zostało przydzielonych do otrzymywania niefrakcjonowanej heparyny, 388 do otrzymywania reviparyny dwa razy dziennie i 374 do otrzymywania reviparyny raz dziennie; z nich 961 miało dwa venogramy, które można było ocenić (odpowiednio 321, 328 i 312 pacjentów). Nie było istotnych różnic między grupami leczenia pod względem cech linii podstawowej (Tabela 1).
Skuteczność
Tabela 2. Tabela 2. Ocena wizualna trzech grup leczenia. Odsetek pacjentów, którzy odpowiedzieli na leczenie zgodnie z kryteriami flebograficznymi, wynosił 40,2 procent (129 z 321) w grupie otrzymującej heparynę niefrakcjonowaną, 53,4 procent (175 z 328) w grupie otrzymującej reviparin dwa razy dziennie i 53,5 procent (167 z 312 pacjentów). ) w grupie otrzymującej reviparynę raz dziennie. Wykazano wyższość rewiparyny podawanej dwa razy na dobę (p <0,001) i wyższość reviparyny podawanej raz na dobę (p <0,001) w porównaniu z niefrakcjonowaną heparyną. Rewiparyna podawana dwa razy na dobę była znacznie lepsza od heparyny niefrakcjonowanej (względne prawdopodobieństwo regresji zakrzepu, 1,28, 97,5 procent przedziału ufności, 1,08 do 1,52), podobnie jak reviparin podawana raz na dobę (względne prawdopodobieństwo, 1,29, 97,5 procent przedziału ufności, 1,08 do 1,53 ) (Tabela 2).
Tabela 3. Tabela 3. Kliniczne punkty końcowe
[podobne: zapalenie ochrzęstnej małżowiny usznej, oczopląs pionowy, próba webera ]
[więcej w: flixonase nasule, braveran skład, tanzo wągrowiec ]

0 thoughts on “dobry gastrolog dziecięcy lublin czesc 4”