Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra12/ftp/ith.com.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Hiperreaktywność płytek krwi i rokowanie u osób po zawale mięśnia sercowego czesc 4 – ITH – Przychodnia Rzeszów
Skip to content

Hiperreaktywność płytek krwi i rokowanie u osób po zawale mięśnia sercowego czesc 4

2 lata ago

562 words

Logistyczna analiza regresji wielokrotnej śmiertelności w ciągu pięciu lat obserwacji. Zmienne przedstawione w tabelach 2 i 3 zastosowano również w logistycznej analizie regresji wielokrotnej. W przypadku ryzyka zgonu w ciągu pięciu lat pozytywny status SPA, terapia naparstnica i leczenie metoprololem były jedynymi niezależnymi zmiennymi predykcyjnymi. Uwzględnienie leczenia metoprololem w analizie regresji zwiększyło prawdopodobieństwo logowania jedynie marginalnie (P = 0,08). Wpływ metoprololu – jeśli w ogóle – był trudny do wytłumaczenia i wierzyliśmy, że efekt zaobserwowany w tym badaniu był fałszywy. Dlatego ograniczyliśmy się do uwzględnienia pozytywności SPA i terapii naparstnicy w modelu regresji (Tabela 4). Pozytywność SPA była najsilniejszym czynnikiem predykcyjnym; zwiększył przewidywany pięcioletni wskaźnik śmiertelności z 6 procent do 29 procent wśród pacjentów, którzy nie przyjmowali naparstnicy przy przyjęciu i od 22 procent do 60 procent wśród osób, które były. Ryc. 1. Ryc. 1. Bezterminowe przetrwanie w okresie pięciu lat obserwacji, zgodnie ze statusem OSO przy wejściu. Przeżycie wykazano w grupach, które były ujemne pod względem SPA (A), pośrednim SPA (B) i dodatnim wynikiem SPA (C) w momencie wejścia do badania w trzy miesiące po zawale mięśnia sercowego. Wydarzenia obejmowały zgon niekardialny, zgony sercowe i nawracający zawał mięśnia sercowego.
Odsetek pacjentów bez zdarzeń końcowych (zgon lub nawracający zawał mięśnia sercowego) w okresie obserwacji po zawale serca przedstawiono na rycinie 1. Siedemdziesiąt dziewięć z 94 pacjentów w grupie z negatywnym wynikiem badania OUN (84 procent ), 22 z 29 w grupie pośredniej SPA (76 procent), a 12 z 26 w grupie pozytywnej pod względem SPA (46 procent) było wolnych od zdarzeń po 60 miesiącach.
Badania agregacji płytek krwi podczas obserwacji
Rycina 2. Ryc. 2. Zmiany statusu OSO w okresie obserwacji, zgodnie ze statusem OSO przy wejściu. Figura 2 pokazuje wyniki badań agregacji płytek wykonanych w odstępach 6 lub 12 miesięcy podczas pięcioletniego okresu obserwacji, zgodnie ze wskaźnikiem SPA określonym przy wejściu. W grupie pacjentów, u których w momencie wejścia do szpitala uzyskano wynik negatywny, ponad 90 procent testów wykonanych podczas obserwacji było ujemnych. W grupie pacjentów, którzy uzyskali wynik dodatni w SPA, ponad 50 procent testów było dodatnich, a mniej niż 20 procent było ujemnych podczas pierwszych trzech lat obserwacji. Pacjenci w grupie pośredniej SPA podczas badania od czasu do czasu wykazywali pozytywne wyniki podczas obserwacji; częściej ich testy były albo pośrednie w SPA, albo były negatywne dla SPA.
Tabela 5. Tabela 5. Wyniki kliniczne według statusu OSO w trakcie obserwacji. Tabela 5 przedstawia wyniki kliniczne w grupach w odniesieniu do wyników testów agregacji płytek krwi przeprowadzonych w różnych odstępach czasu po zawał mięśnia sercowego. Testy agregacji płytek krwi wykonywane podczas obserwacji konsekwentnie wykazywały ten sam związek z kolejną śmiertelnością i zdarzeniami sercowymi, podobnie jak testy wykonywane przy wejściu. Częstość zgonów i zdarzeń sercowych była najniższa w grupie z ujemnym wynikiem SPA, najwyższa w grupie z dodatnim wynikiem SPA i pośrednia w grupie pośredniej SPA.
Dyskusja
Badanie to wykazało pozytywny związek między nadreaktywnością płytek krwi in vitro a śmiertelnością i zdarzeniami sercowymi u osób, które przeżyły zawał mięśnia sercowego
[patrz też: zwik sochaczew, pikawa gdańsk, tanzo wągrowiec ]

0 thoughts on “Hiperreaktywność płytek krwi i rokowanie u osób po zawale mięśnia sercowego czesc 4”