Skip to content

Autoprzeciwciała przeciwko GABA-ergicznym neuronom i trzustkowym komórkom beta w zespole Stiff-Mana ad

2 lata ago

450 words

Całkowite białka homogenatu oddzielono przez elektroforezę na żelu siarczanu dodecylu i poliakryloamidu zgodnie ze sposobem Laemmli18 i przeniesiono na nitrocelulozę według metody Towbin i wsp. [19]. Paski nitrocelulozowe inkubowano z antyserum owczym skierowanym przeciwko GAD (dar od Dr. E. Mugnaini, Storrs, Conn.) Lub z próbkami ludzkiej surowicy lub płynu mózgowo-rdzeniowego. Owcze lub ludzkie przeciwciała związane z pasmami papieru zostały następnie ujawnione przez królicze antysercowe lub królicze antyludzkie IgG (DAKO, Kopenhaga, Dania), a następnie leczenie znakowanym 125I białkiem A (Amersham, Arlington Heights, IL) i autoradiografią. Immunoprecypitacja
Rozpuściliśmy 120 .l porcji całkowitej homogennej proteiny w 1% (wag./wag.) Dodecylosiarczanu sodu (końcowe stężenie białka, 10 mg na mililitr). Następnie do tej mieszaniny dodano nierozcieńczony Triton X-100, uzyskując końcowe stężenie 5% (wag./wag.). Mieszaninę oczyszczono przez odwirowanie przy 13,500 xg przez 40 minut. Rozcieńczono 115 .l każdego supernatantu przez dodanie 870 .l buforu testowego (150 mM chlorek sodu, 1% Triton X-100, 0,5% dezoksycholanu, 0,1% dodecylosiarczanu sodu i 50 mM TRIS; pH 8,0); Następnie dodano 15 .l ludzkiej surowicy. Po jednej godzinie inkubacji w temperaturze pokojowej do każdej próbki dodano 40 .l 50% białka A Sepharose CL4B i kulki odzyskano przez odwirowanie. Kulki następnie przemyto kilka razy buforem testowym. Po ostatnim płukaniu w 5 mM buforze fosforanu sodu (pH 7,4) białka związane z kulkami rozpuszczono w 2% dodecylosiarczku sodu, rozdzielono przez elektroforezę na żelu siarczanowym dodecylosiarczanu-poliakryloamid, przeniesiono na papier nitrocelulozowy i radioimmunoznakowano dla GAD z owcza surowica podniesiona przeciwko oczyszczonemu GAD.
Inne procedury
Ogniskowanie izoelektryczne i barwienie srebrem surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego w celu wykrycia oligoklonalnych prążków przeprowadzono tak, jak opisano uprzednio przez Mehta i Patricona. Stężenie białka określono przy użyciu odczynnika do oznaczania białka BCA (Pierce, Rockford, IL).
Wyniki
Ryc. 1. Ryc. 1. Szczurzowy kory móżdżkowo-immunologiczny z utrwaloną surowicą pacjenta z zespołem sztywnego męża (kod 190) techniką immunoperoksydazy. Sekcję wybarwiono kontrastowo hematoksyliną. Wzór immunostainy widoczny w tym polu (brązowy kolor) odpowiada dokładnie wzorowi wytworzonemu przez przeciwciała skierowane przeciwko GAD.13, 21 znakowanych są terminale nerwów GABA-ergicznych. Strzałki wskazują pojedyncze zakończenia nerwowe w warstwie molekularnej (ML) i rozety końcówek nerwowych w kłębuszkach warstwy ziarnistej (GL). Znaczące nagromadzenie immunoreaktywności u podstawy komórek Purkinjego (PC) jest reprezentowane przez GABA-ergiczne zakończenia nerwowe komórek kosza (groty strzałek). Pasek skali mierzy 30 .m.
Rycina 2. Rycina 2. Mikrografy przedstawiające przekroje szczurzych kory mózgowo-rdzeniowej z immunoglobulinami pobranymi z surowicy i płynu mózgowo-rdzeniowego od pacjentów z zespołem Stiff-Mana. Liczby w nawiasach to kody pacjentów. ML oznacza warstwę molekularną, komórki PC Purkinjego i warstwę ziarnistą GL. W panelach od A do E widać wzór immunobarwienia wytwarzanego przez autoprzeciwciała od różnych pacjentów
[podobne: wtm białystok, barizola dzierżoniów, paweł milhausen ]

0 thoughts on “Autoprzeciwciała przeciwko GABA-ergicznym neuronom i trzustkowym komórkom beta w zespole Stiff-Mana ad”